Zoek je naar de juiste vertaling van financieel management termen, begrippen of afkortingen?
Bekijk de top-100 vertalingen naar het Engels, Duits, Spaans, Frans en Italiaans. 

Gehele lijst downloaden? Altijd handig…

Wil je begrijpen hoe je de termen kunt gebruiken? Bekijk dan de gratis seak preview van de e-learning.

Top-100 Financieel Management Termen in 6 talen
Gehele lijst downloaden? Altijd handig… of probeer de e-learning eens uit!

Methodiek waarbij een deel van de indirecte kosten worden toegewezen aan de directe kosten en daarmee onderdeel worden van de kostprijs van een product.

UKAbsorption Costing
DUVollkostenrechnung
ESAbsorción de costes
FRCoût complet
ITAssorbimento dei costi

De uitgangspunten op basis waarvan gebeurtenissen vertaald worden naar financiële overzichten.

UKAccounting principles
DUGrundlagen der Rechnungslegung
ESPrincipios de contabilidad
FRPrincipes comptables
ITPrincipi contabili

Op de linkerkant van de balans staan alle bezittingen waarmee de onderneming werkt. Hierbij kun je denken aan grond, gebouwen, patenten, voorraad of geld op de bank.

UKAssets
DUAktiva
ESActivos
FRActifs
ITImmobilizzazioni

Hoe goed bestuur ik mijn bedrijf? Voorbeelden zijn: Dagen voorraad, tijd totdat klant betaald, dagen in productie.

UKActivity ratio’s
DUAktivitätskennzahlen
ESRelación de actividad
FRRatio d’activité
ITCoefficienti di attività

Methodiek van kostentoewijzing waarbij de onderliggende activiteit als basis voor de toewijzing dient. Bijvoorbeeld, M2 voor huisvesting, FTE voor afdeling personeelszaken.

UKActivity Based Costing (ABC)
DUActivity Based Costing (ABC)
ESCostes basados ​​en actividades
FRCoût par activité
ITCosti basati sull’attività

Het van de balans nemen van waarde van een gebouw of bezit en het “verbruik” als een kost opnemen op de Verlies en Winstrekening. Omgekeerde van Kapitaliseren.

UKDepreciation of assets
DUWertberichtigungen von Anlagebestanden
ESDepreciación de activos
FRAmortissement des actifs
ITAmmortamento delle immobilizzazioni

Moment opname van de bezittingen, de schulden en de waarde van het eigendom van de onderneming.

UKBalance sheet
DUBilanz
ESBalance general
FRBilan
ITStato patrimoniale

Betaling aan de staat, maar dat hoef ik aan niemand uit te leggen ;-).

UKTaxes
DUSteuern
ESImpuestos
FRTaxes
ITTasse/Imposte

Alle gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden binnen de onderneming moeten onbevooroordeeld, neutraal en verifieerbaar opgenomen worden in de financiële overzichten.

UKReliability
DUZuverlässigkeit
ESConfiabilidad
FRFiabilité
ITAffidabilità

Aantal producten waarbij de kosten gelijk zijn aan de omzet. Bij dit aantal producten is de winst precies nul.

UKBreak-even point
DUGewinnschwelle
ESPunto de equilibrio o punto muerto
FRSeuil de rentabilité
ITPunto di pareggio

Bij budgetteren worden Winst- en Verlies rekening, Balans en Kasstroom overzicht gemaakt voor een toekomstige periode. Belangrijk bij een budget is om alle vier de factoren van het budget goed vast te leggen. Dit zijn de Tijdsperiode waarover we spreken, meestal is dit één jaar, de Specificaties van en de Kwaliteit van de te leveren producten of activiteiten, en de Kosten die gemaakt mogen worden om binnen de tijd, specificaties en kwaliteit te leveren.

UKBudget
DUBudget
ESPresupuesto
FRBudget
ITBudget

W&V waarbij het type kosten de basis vormen voor de toewijzing. Daardoor krijg je dus een W&V die er uitziet als

+ Omzet
– Personeelskosten
– Materiaalkosten
– IT kosten
= Winst of verlies

UKCategorical P&L
DUKategoriale G&V
ESP & L por categoría (por naturaleza)
FRCompte de Résultat par catégorie
ITConto economico per categorie

Alle gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden binnen de onderneming moeten volgens een gelijke en consistente manier van werken opgenomen worden in de financiële overzichten. Je mag dus niet de ene keer kiezen voor gelijke afschrijvingen en de keer erna voor percentage van de restwaarde. Beide methoden zijn goed, maar je kiest voor de ene of de andere. 

UKConsistent
DUEinheitlich
ESConsistencia
FRCohérente
ITCostante

Optellen van verschillende bedrijven tot één geheel waarbij de onderlinge verbanden worden weggestreept. Pas nadat producten buiten de groep verkocht worden komen ze als omzet op de gerealiseerde financiële overzichten te staan. Zolang de producten binnen de groep “verhuizen” wordt het een verschuiving zonder resultaat geregistreerd. 

UKConsolidation
DUKonsolidieren
ESConsolidación
FRConsolidation
ITConsolidamento

Huidige waarde van de toekomstige kasstromen.

De berekening is als volgt:
+ kasstroom jaar 1 / (1+r) + kasstroom jaar 2 / (1+r)(1+r) + …….

UKPresent Value also known as Discounted Cash Flow method
DUBarwert
ESValor presente/ Actual, también conocido como método de flujo de efectivo descontado
FRValeur actuelle également connue sous le nom de méthode de flux de trésorerie actualisé
ITValore attuale noto anche come metodo del flusso di cassa scontato

Alle gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden binnen de onderneming moeten opgenomen worden in de financiële overzichten in de veronderstelling dat de onderneming blijft bestaan. Denk bijvoorbeeld aan een onderneming die een fabriek bouwt die € 40 mio gekost heeft en 40 jaar kan functioneren. Indien de onderneming failliet gaat is de waarde nog € 3 mio voor de grond en het gebouw. In de financiële overzichten gaan we er altijd vanuit dat de onderneming ook daadwerkelijk 40 jaar van de fabriek gebruik kan maken en veronderstellen we niet dat de € 37 mio verloren zijn gegaan.

UKContinuity
DUKontinuität
ESContinuidad
FRContinuité
ITContinuità

Binnen Financieel Management zijn we niet heel erg consequent in het toepassen van namen. We zijn echter wel heel erg consequent in de methodiek. Met andere woorden een subtotaal in de Winst en Verliesrekening is altijd de som van de omzet minus bovenstaande kosten. Meestal wordt met Contributie marge bedoelt:
Omzet – Directe kosten

UKContribution Margin or Gross Profit
DUDeckungsbeitrag / Bruttoergebnis
ESMargen de contribución o beneficio bruto
FRMarge contributive ou bénéfice brut
ITMargine di contribuzione o profitto lordo

Openstaande verplichtingen naar / rekeningen van je leveranciers.

UKCreditors
DUGläubiger
ESAcreedores
FRLes créanciers
ITFornitori

Hoeveel moet ik betalen binnen 1 jaar en hoeveel heb ik plus wat komt er dit jaar nog binnen.
Vlottende activa / kort lopende schulden.

UKCurrent Ratio
DUDeckung der kurzfristigen Verbindlichkeiten
ESÍndice de solvencia
FRRatio actuel
ITIndice di disponibilità

Openstaande vorderingen op je klanten. De door je zelf gestuurde rekeningen die nog niet betaald zijn.

UKDebtors
DUSchuldner
ESDeudores
FRDébiteurs
ITClienti

Hoeveel schuld zit er in de onderneming? Hoe zwaar is de onderneming beladen met leningen?
Vreemd vermogen / Totaal vermogen.

UKDebt ratio = Gearing, = Leverage
DUSchuldenquote
ESRatio de deuda = Engranaje, = Apalancamiento
FRRatio de la dette = effet de levier
ITRapporto del debito

Hoeveel schuld zit er al in de onderneming? Vreemd vermogen / Eigen vermogen. Er is geen perfecte VV/EV verhouding dit is een keuze. Maar deze heb je alleen als je rijk genoeg bent om deze te betalen.

UKDebt to Equity ratio
DUVerschuldungsgrad
ESRatio deuda / patrimonio
FRRatio dette / capitaux propres
ITRapporto debito / patrimonio netto

 

Ook vaak productiekosten genoemd. Kosten die direct toegewezen kunnen worden aan de activiteiten / producten. Bij een fietswinkel heb ik omzet als ik de fiets lever aan de klant. De kosten van de fiets zelf zijn directe kosten omdat ik deze direct kan toewijzen aan de omzet. Het verbruik van elektriciteit in de winkel is niet direct te relateren aan de omzet dus deze noem ik de indirecte kosten.

UKDirect cost
DUDirekte kosten, Umsatzkosten
ESCoste directo
FRCoût direct
ITCosto diretto

Alle kasstromen worden weergegeven op basis van de in- en uitstroom. De directe methode heeft betrekking op het kasstroom overzicht. 

UKDirect method
DUDirekte Methode
ESMétodo directo
FRMéthode directe
ITMetodo diretto

Uitbetaling van gerealiseerde winsten aan de eigenaren van de onderneming. De houders van de aandelen.

UKDividend
DUDividende
ESDividendo
FRDividende
ITDividendo

Bestaat uit ingebracht aandelen kapitaal van de eigenaren, gerealiseerde winsten uit het verleden en reserves opgebouwd.

Of

Als ik van alle bezittingen (activa) de schulden af haal hou ik het eigen vermogen over. 

UKEquity = Equity, share capital & reserves
DUEigen Kapital
ESFondos propios (Patrimonio)  = Capital y reservas
FRCapitaux propres = Capitaux propres, capital social et réserves
ITCapitale sociale e riserve

Kasstroom uit aantrekken of aflossen van leningen of het uitgeven of inkopen van aandelen. Dit begrip is onderdeel van het kasstroom overzicht.

UKFinance cash flow
DUKFR aus Finanzierung Tätigkeit
ESFlujo de efectivo financiero
FRFlux de trésorerie des finances
ITFlusso di cassa finanziario

Aantal uren bij 100% dienstverband. Aantal vol tijdige personeelsleden. Dit kan dus verschillen per onderneming afhankelijk van de cao.

UKFull Time Equivalent (FTE)
DUVoll Zeit Mitarbeiter
ESEquivalente a tiempo completo
FRÉquivalent temps plein
ITEquivalente a tempo pieno

W&V waarbij de functie, producten of activiteiten de basis vormen voor de toewijzing. Wat genereert de omzet en welke kosten horen er bij (Productie afdeling, IT afdeling, Verkoopafdeling)?

UKFunctional P&L
DUFunktionale G&V
ESP & L funcional
FRCompte de Résultat fonctionnel
ITConto economico funzionale

Hoeveel rendement moet ik opbrengen gezien mijn risico profiel op het in mijn bedrijf geïnvesteerde geld?
De berekening is als volgt:
rendement op eigen vermogen * % eigen vermogen +
rendement op vreemd vermogen * (1-belasting %) * % vreemd vermogen

UKWeighted average cost of capital WACC
DUDurchschnittliche kapitalkostensatz
ESCosto promedio ponderado de capital
FRCoût moyen pondéré du capital
ITCosto medio ponderato del capitale

Investeringsanalyse (NCW, IRR, etc) waarbij de uitgangspunten conservatief (Worst case) of progressief (Best case) worden uitgewerkt. De impact van positief of conservatief schatten wordt daarmee inzichtelijk.

UKSensitivity analyses
DUSensitivitätsanalyse
ESAnálisis de sensibilidad
FRAnalyses de sensibilité
ITAnalisi di sensibilità

Eigendom van de onderneming is verdeeld volgens de aandelen. Gewone aandelen dragen het meeste risico (in verhouding tot vreemd vermogen en preferente aandelen) en verlangen derhalve het hoogste rendement. 

UKCommon shares
DUStammaktien
ESAcciones ordinarias
FRActions ordinaires
ITCondivisioni comuni

Het verschil tussen de marktwaarde van een gekochte onderneming en de boekwaarde van de activa (Grond, Gebouwen, Machines, Patenten, Voorraden en Geld).

Waarom ontstaat Goodwill?
Vaak worden ondernemingen gekocht vanwege de merknaam, de klantenkring of de kennis die ze hebben om een product te ontwikkelen. Deze waarden staan traditioneel niet op de Balans van de onderneming als een bezitting en verklaren het verschil tussen de prijs betaald en de Balans waarde.

UKGoodwill
DUWohlwollen
ESFonde de comercio
FRGoodwill
ITAvviamento

Niet tastbare activa die je gebruikt om de activiteiten te verrichten zoals patenten, rechten of goodwill.

UKIntangible Assets
DUImmaterielle Vermögenswerte
ESActivos Intangibles
FRImmobilisations incorporelles
ITImmobilizzazioni immateriali

Kosten die niet direct toegewezen kunnen worden aan de hoeveelheid activiteiten. Met name Directie, Financiële afdeling, R&D, Verkoop, IT etc.

UKIndirect cost
DUIndirekte kosten
ESCoste indirecto
FRCoût indirect
ITCosto indiretto

De Kasstroom wordt niet afgelezen uit de bankrekening maar berekend vanuit de Winst en Verlies rekening.
Gestart wordt met de winst uit de W&V en vervolgens worden correcties gemaakt voor posten die geen kasstroom tot gevolg hebben, bijvoorbeeld afschrijvingen en wordt gecorrigeerd voor verschillen in de Balans zoals meer of minder voorraden, debiteuren of crediteuren.

UKIndirect method
DUIndirekte Methode
ESMétodo indirecto
FRMéthode indirecte
ITMetodo indiretto

Bij welke rente is investering gelijk aan de huidige waarde van de inkomsten van de investering?
De berekening is als volgt: Investering = kasstroom jaar 1 / IRR + kasstroom jaar 2 / IRR2 + …….

UKInternal rate of return IRR
DUInterner Zinssatz
ESTasa interna de rendimiento
FRTaux de rendement interne IRR
ITTasso di rendimento interno IRR

Kasstroom uit (des-)investeringen van balans items zoals productie middelen, grond, gebouwen.

UKInvestment cash flow
DUKFR aus Investition Tätigkeit
ESFlujo de caja de inversión
FRFlux de trésorerie d’investissement
ITFlusso di cassa degli investimenti

Zal ik mijn geld hierin investeren?
Dat is een vraag die je kunt beantwoorden door de Netto Contante Waarde (NCW), Terugverdientijd of de Interne rente voet berekening te maken.

UKInvestment decisions
DUInvestitionsparameter
ESDecisiones de inversión
FRDécisions d’investissement
ITDecisioni d’investimento

De jaarrekening is het financiële deel uit het jaarverslag en bestaat uit DE drie financiële overzichten, namelijk de Winst en Verlies rekening, de Balans en het Kasstroomoverzicht.

UKFinancial Statements
DUKonzernabschluss
ESEstados financieros
FRÉtats financiers
ITRendiconti finanziari

Het jaarverslag kent zijn oorsprong in het ontstaan van aandelen. Op het moment dat de eigenaren niet meer actief betrokken zijn bij de dagelijkse leiding van de onderneming is het van groot belang ze juist en tijdig te informeren omtrent de financiële status van de onderneming.

Het jaarverslag bestaat uit de Jaarrekening (= het financiële gedeelte), het commentaar van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen, de Accountantsverklaring en overige informatie.

UKAnnual Report
DUGeschäftsbericht
ESInforme anual
FRRapport annuel
ITRelazione annuale

Het is van groot belang om zeker te stellen dat alle uitgaande waarde stromen juist zijn. Doel is om zo min mogelijk kosten te hebben en dat alle kosten die opgenomen zijn ook daadwerkelijk ten laste van mijn onderneming komen.

UKAccuracy of the cost
DUQualität der Kosten
ESExactitud del coste/gasto
FRPrécision du coût
ITAccuratezza del costo

Indien kosten gemaakt door de onderneming niet in één jaar worden “verbruikt” kunnen deze kosten op de balans worden geparkeerd en de komende jaren, “naar gebruik” in de Verlies- en Winstrekening worden opgenomen. Onderhoud aan gebouwen, IT-systeem ontwikkeling, R&D. Door te kapitaliseren wordt de winst NU hoger maar de winst toekomstig lager.

UKCapitalising of Expenses CAPEX
DUKapitalisieren von kosten
ESCapitalización de gastos
FRImmobilisation des dépenses
ITCapitalizzazione degli investimenti

Periode overzicht waarin de inkomende en uitgaande geldstroom worden weergegeven. Een van de grote drie overzichten samen met de Winst en Verliesrekening en de Balans.

UKCash flow schedule
DUKapitalflussrechnung
ESCuadro de flujo de efectivo o de caja (cuadro de generación y aplicación de fondos)
FRCalendrier des flux de trésorerie
ITPianificazione del flusso di cassa

Vreemd vermogen (schulden) dat binnen 1 jaar afgelost / betaald moet worden.

UKCurrent liabilities
DUKurzfristige Verbindlichkeiten / Schulden
ESPasivo corriente
FRPassif roulant
ITPassività correnti

Geldwaarde van de benodigdheden / verbruiken om de omzetten te realiseren. Let op: Kosten heeft niets te maken met geld instroom of uitstroom, het betreft dus géén ontvangst nog betaling. Het betreft wel de gebruikte en verbruikte waarden van de producten of diensten die je verkocht hebt. 

UKCost
DUKosten
ESCoste
FRCoût
ITCosto

Groepen of activiteiten waaraan kosten worden toegewezen, veelal de afdelingen. 

UKCost carrier
DUKosten Träger
ESPortador del coste (driver)
FRFournisseur de coûts
ITVettore di costi

Afdeling (kostenplaats) waar geen omzet aan wordt toegewezen en dus ook geen winst of verlies kan maken.

UKCost center
DUKostenstelle
ESCentro de coste
FRCentre de coûts
ITCentro di costo

Het type kosten zoals personeelskosten, Reiskosten, IT-kosten etc.

UKCost categories
DUKostenart
ESCategorías  de costos / (naturaleza del coste)
FRCatégories de coûts
ITCategorie di costo

Hoe goed ben ik in staat mijn kortlopende schulden te betalen?

Traditioneel kijken we dan naar de quick ratio en de current ratio.

UKLiquidity ratio’s
DULiquiditätskennzahlen
ESRatio de liquidez
FRRatios de liquidité
ITCoefficienti di liquidità

Hoeveel hou ik over als ik de kosten van het product dat ik verkocht heb eraf haal. Of met andere woorden hoeveel heb ik om mijn vaste kosten die niet verbonden zijn aan de omzet kan betalen. Marge / Omzet.

UKMargin %
DUDeckungsbeitrag
ESMargen%
FRMarge%
ITMargine%

Activa die ik kan vastpakken zoals gebouwen, inventaris en voorraden. Dit in tegenstelling tot de immateriële activa die ik niet kan vasthouden zoals patenten, rechten of goodwill.

UKMaterial assets
DUVermögenswerte
ESActivos materiales
FRLes actifs matériels
ITImmobilizzazioni materiali

Wat is de huidige waarde van alle kasstromen van de investering?
Geeft een absolute waarde aan een investering. Veronderstelling is wel dat het risico profiel (basis van r) bekend is. De berekening is als volgt: – investering + kasstroom jaar 1 / (1+r) + kasstroom jaar 2 / (1+r)^2 + …

UKNet Present Value NPV
DUNettobarwert
ESValor actual neto NPV
FRValeur actuelle nette VAN
ITValore attuale netto

Binnen Financieel Management zijn we niet heel erg consequent in het toepassen van namen. We zijn echter wel heel erg consequent in de methodiek. Met andere woorden een subtotaal in de Winst en Verliesrekening is altijd de som van de omzet minus bovenstaande kosten. Meestal wordt met Netto Winst bedoelt: Operationele Winst – Rente – Belastingen; Beschikbaar voor de eigenaren van de onderneming.

UKNet Profit
DUJahres Überschuss / – Fehlbetrag
ESBeneficio neto
FRBénéfice net
ITProfitto netto

Totale boekhoudkundige waarde van de uitgegeven aandelen (zoals vermeld op aandeel) en weergegeven op de balans. Niet te verwarren met de marktwaarde, die per dag kan verschillen.

UKNominal share capital
DUAktienkapital
ESCapital social nominal
FRCapital social nominal
ITCapitale sociale nominale

Na hoeveel dagen betaal ik mijn leveranciers?
Crediteuren / COGS * 365
of ook wel
Crediteuren / inkoopvolume * 365

UKCreditors turnover = Day’s Creditors Outstanding
DUGläubiger umschlag
ESRotación de  acreedores/proveedores = días de salods de Proveedores / acreedores pendientes de pago   (periodo medio de pago)
FRChiffre d’affaires des créanciers = nombre de jours créditeurs
ITRotazione dei debiti

Na hoeveel dagen betalen mijn klanten mij?
Debiteuren / Omzet * 365.

UKDebtors turnover = Day’s Debtors Outstanding
DUSchuldner umschlag
ESrotación de clientes = días de slados de Clientes pendientes de cobro. (periodo medio de cobro de clientes )
FRChiffre d’affaires du débiteur = nombre de jours débiteurs
ITRotazione dei crediti

Hoeveel kapitaal (of investeringen) heb ik nodig in de onderneming om deze te laten draaien. Let op iedereen die geld in de onderneming stopt wil er ook iets voor terug (dividend of rente).
Doel is daarom om zo min mogelijk gebouwen, grond, voorraad enzovoorts te hebben.
Totaal activa / Omzet * 365.

UKAsset turnover = Day’s Assets Outstanding
DUKapital umschlag
ESRotación de activos = días de saldos de activo pendientes
FRChiffre d’affaires actif = nombre de jours d’actifs
ITRotazione dell’attivo

Hoe snel per jaar komt de voorraad binnen en heb ik deze verkocht. Of met andere woorden hoeveel dagen ligt de voorraad in het magazijn voordat deze naar de klant wordt geleverd.
Voorraad / Omzet * 365.

UKInventory turnover = Day’s Inventory Outstanding
DULager umschlag
ESRotación del  inventario = inventario del día excepcional
FRChiffre d’affaires d’inventaire = nombre de jours de stocks
ITRotazione del magazzino

Geldwaarde van de verrichte activiteiten uit de beschreven periode. Omzet betreft de waarde van de producten die door de klant ontvangen zijn plus de waarde van de diensten verricht.

Let op: Omzet heeft niets te maken met geld instroom of uitstroom, het betreft dus géén betaling.

UKRevenu = Sales, = Turnover
DUErlöse, Umsatz
ESIngresos = Ventas
FRRevenu = Ventes
ITRicavi delle vendite

Kasstroom uit de normale / dagelijkse activiteiten van de onderneming. Deze vormt de bron om te kunnen investeren, rente te betalen en de eigenaren van dividend te voorzien. Daarom moet deze gemiddeld positief zijn.

UKOperational cash flow
DUKFR aus Betrieblichen Tätigkeit
ESFlujo de caja operacional
FRFlux de trésorerie opérationnel
ITFlusso di cassa operativo

Binnen Financieel Management zijn we niet heel erg consequent in het toepassen van namen. We zijn echter wel heel erg consequent in de methodiek. Met andere woorden een subtotaal in de Winst en Verliesrekening is altijd de som van de omzet minus bovenstaande kosten.
Meestal wordt met Operationele Winst bedoelt: Omzet – Kosten of Contributie marge – Indirecte kosten.

UKOperating Profit = Earnings Before Interest and Tax (EBIT)
DUOperationeller Gewinn / Ergebnis vor Finanzergebnis
ESBeneficio Operativo = Beneficio antes de intereses e impuestos (EBIT)
FRBénéfice d’exploitation = bénéfices avant intérêts et impôts (EBIT)
ITUtile operativo = ricavi prima di interessi e imposte

Op de rechter kant van de balans staat vermeld hoe de onderneming de activa heeft verkregen uit eigen- en vreemd vermogen. 

UKLiabilities and Equity
DUVerbindlichkeiten
ESPasivo y Patrimonio (fondos propios)
FRPassif et capitaux propres
ITPassività e patrimonio netto

Indien de spullen verbruikt zijn maar de rekening nog niet ontvangen moeten de kosten toch verantwoord worden in de Winst en Verlies rekening.

Hiertoe wordt een handmatige correctie gemaakt die we een accrual boeking noemen.

UKPeriod recognition = Accrual accounting
DUPeriode Zuordnung / Anfall
ESReconocimiento del período = contabilización de la provisión
FRReconnaissance de l’exercice = comptabilité par provision
ITRiconoscimento periodo = accertamenti contabili

Preferente aandeelhouders krijgen een vast rendement (na rente betaling) en hebben in sommige gevallen uitzonderlijk stemrecht / invloed. Het risico van een preferent aandeel is dus lager als dat van een gewoon aandeel. Gemiddeld zal er dus ook een lager rendement op gehaald worden.

UKPreferred stock
DUVorzugsaktien
ESAcciones preferentes
FRAction privilégiée
ITAzioni privilegiate

Hoe vaak de winst voor het aandeel wordt betaald. Deze maatstaf geeft een indicatie van het groeipotentieel van de betreffende onderneming. Marktprijs per aandeel / EPS.

UKPrice Earnings ratio
DUPrice Earnings ratio
ESRelación de ingresos por precio
FRRatio des gains des prix
ITRapporto prezz/utili

Hoeveel moet ik betalen binnen 1 jaar en hoeveel heb ik (minus de voorraden omdat ik deze nog niet zo snel in geld heb verwerkt) plus wat komt er dit jaar nog binnen. Vlottende activa – voorraden / kort lopende schulden.

UKQuick Ratio = Acid test
DULiquidität zweiten Grades
ES“quick ratio” = prueba del ácido
FRRatio rapide = Test acide
ITindice di liquidità

Het is van groot belang vast te stellen op de uitgaven die ik doe ook passen binnen de doelstellingen die ik heb. Passen de uitgaven binnen mijn plannen?

UKRegularity of the expenditures
DUOrdnungsmäßigkeit der Ausgaben
ESRegularidad de los gastos
FRRégularité des dépenses
ITRegolarità delle spese

Marktwaarde van de aandelen.
Let op: Dit staat niet in de balans vermeld.

UKMarket share capital
DUEcht Eigenkapital
ESCapital de mercado
FRCapital social de marché
ITCapitale di mercato

Alle gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden binnen de onderneming en die tot relevante en materieel andere beslissingen zouden voeren moeten opgenomen worden in de financiële overzichten.

UKRelevance and Materiality
DURelevanz und Materialität
ESRelevancia y Materialidad
FRPertinence et importance
ITPertinenza e materialità

Betaling op vreemd vermogen.

UKInterest
DUZinsen
ESInterés
FRIntérêt
ITInteresse

Uit het verleden niet uitgekeerde winsten. Let op: Reserves zijn een boekhoudkundig begrip en niet iets dat je kunt vastpakken of als een bedrag op de bankrekening staat. De oorspronkelijk gerelateerde kasstroom daarvan staat meestal niet meer op de bankrekening maar is gebruikt om te groeien.

UKProvisions
DURucklagen / Reserve
ESProvisiones
FRProvisions
ITAccantonamenti

Hoeveel Rendement haal ik in verhouding tot het kapitaal dat in de onderneming is geïnvesteerd. De taart / Aantal mensen; Operationele winst / Totale activa.

UKReturn on Assets ROA
DUGesamtkapitalrendite
ESDevolución de activos
FRRetour sur les actifs
ITRendimento sugli immobilizzi

Hoeveel Rendement na belasting haal ik in verhouding tot het kapitaal minus het leveranciers krediet dat in de onderneming is geïnvesteerd?

De taart – grote broer / Taart eters; Operationele winst – belastingen / Totale activa – niet rente dragende leningen.

UKReturn on Capital Employed ROCE
DURendite (nach Steuer) auf eingesetztes Kapital
ESRetorno de Capital Empleado
FRRetour sur le capital ROCE employé
ITRendimento sul capitale impiegato

Hoeveel Rendement haal ik in verhouding tot het eigen vermogen dat in de onderneming is geïnvesteerd. Operationele winst / Eigen vermogen.

UKReturn on Equity ROE
DUEigenkapitalrendite
ESRetorno sobre el patrimonio
FRRendement des capitaux propres
ITRendimento su capitale sociale

Hoeveel Rendement na belasting haal ik in verhouding tot het kapitaal, minus het leveranciers krediet, plus het kapitaal dat nodig is voor de toekomst dat in de onderneming is geïnvesteerd?

De taart – grote broer / Taart eters + Bakker; Operationele winst – belastingen / Totale activa – niet rente dragende leningen + Capitalized R&D + Historc goodwill.

UKReturn on Invested Capital ROIC
DURendite (nach Steuer) des investierten Kapital
ESRetorno del capital invertido
FRRetour sur ROI en capital investi
ITRendimento sul capitale investito

Hoeveel Rendement haal ik in verhouding tot het kapitaal minus het leveranciers krediet dat in de onderneming is geïnvesteerd? De taart / Taart eters; Operationele winst / Totale activa – niet rente dragende leningen.

UKReturn on Net Assets RONA
DUNettokapitalrendite
ESRetorno sobre los activos netos
FRRendement des actifs nets
ITRendimento sul patrimonio netto

Hoe goed ben ik in staat mijn lange termijn leningen en investeringen te betalen?

UKSolvability ratio’s
DUSolvabilitätskennzahlen
ESRelación de solvencia
FRLe ratio de solvabilité
ITCoefficienti di solvibilità

Taakstelling in de vorm van Winst en Verlies rekening, Balans en Kasstroom overzicht met verbeteringsdoelstelling.

Let op: als het budget ook toegepast wordt als Target zal een manager altijd de intentie hebben bij het budget in zijn voordeel te schatten en zal er dus een structurele afwijking ten opzichte van de realiteit ontstaan.

UKTarget
DUZielsetzung
ESObjetivo
FRCible
ITObbiettivo

Aantal jaren en maanden dat het duurt totdat de oorspronkelijke investering terug verdiend is. Hierbij wordt geen rekening gehouden met het verlies van waarde in de tijd. Belangrijke maatstaf omdat deze het volgende beslissingsmoment weer geeft.

UKPay Back Period
DUAmortisationszeit
ESPeríodo de retorno de la inversión
FRPériode de remboursement
ITPeriodo di rimborso

Alle gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden binnen de onderneming binnen het beschreven tijdvak moeten opgenomen worden in de financiële overzichten.

UKTimeliness
DUPünktlichkeit
ESPuntualidad
FRRespect des délais
ITTempestività

Hoe zeker is het voor vreemd vermogen verschaffers dat ze het geld krijgen? Hoe vaak kan ik met de winst de rente betalen? EBIT / Rente kosten

UKTimes Interest Earned
DUZinsdeckungsgrad
ESNúmero de veces de interés ganado
FRHeures d’intérêt gagnés
IT

Bij bestudering van DE drie financiële overzichten valt op dat er veel verwijzingen zijn naar details. Dit zijn beschrijving van de keuzes die door de onderneming zijn gemaakt bij het opstellen van de jaarrekening. Vooral belangrijk bij het vergelijken van ondernemingen.

UKNotes to the accounts
DUKonzernanhang
ESNotas a las cuentas
FRNotes sur les comptes
ITAppunti contabili

Kosten die meebewegen met de geproduceerde hoeveelheid. Let op: Kosten zijn zaken die je gebruikt of verbruikt, niet zaken die je betaald.

UKVariable cost
DUVariable Kosten
ESCosto variable
FRCoût variable
ITCosto variabile

Verschil tussen budget en of target en daadwerkelijk gerealiseerde prestatie.

UKVariance
DUVarianz
ESVariación
FRVariance
ITVarianza

Tastbare activa die je gebruikt om de activiteit te verrichten zoals gebouwen, machines.

UKFixed Assets
DUSachanlagen
ESActivos fijos
FRLes immobilisations
ITImmobilizzazioni

Kosten die niet (of slechts bij heel grote stappen) variëren met de geproduceerde hoeveelheid.

Let op: Kosten zijn zaken die je gebruikt of verbruikt, niet zaken die je betaald.

UKFixed cost
DUFixkosten
ESCosto fijo
FRCoût fixe
ITCosto fisso

Alle gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden binnen de onderneming moeten via gelijke methoden tussen perioden en bedrijfsonderdelen opgenomen worden in de financiële overzichten.

UKComparability
DUVergleichbarkeit
ESComparabilidad
FRComparabilité
ITComparabilità

Periode overzicht waarin de geldwaarde van de activiteiten en de daardoor veroorzaakte kosten worden weergegeven. Of met andere woorden het overzicht van de geleverde producten en diensten van de periode minus wat is verbruikt om de gerealiseerde activiteiten te leveren.

UKProfit and Loss = Cost benefit overview, = P&L
DUGewinn und Verlust Rechnung
ESBeneficios y pérdidas = Resumen de beneficios de costos
FRProfit et perte = Aperçu des coûts et avantages
ITConto economico = Panoramica dei vantaggi economici

Activa die je verbruikt om de activiteiten te verrichten zoals voorraden, geld, debiteuren.

UKCurrent Assets
DUUmlaufvermögen
ESActivos Corrientes
FRActif roulant
ITAttività correnti

Het is van groot belang om zeker te stellen dat alle inkomende waarde stromen opgenomen zijn. Doel is om zo veel mogelijk omzet te hebben en dat alle activiteiten worden verantwoord.

UKCompleteness of the revenue / turnover
DUVollständighkeit des Umsatz
ESCompletitud de los ingresos / facturación
FRIntégralité du revenue / chiffre d’affaires
ITCompletezza dei ricavi / fatturato

Alle gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden binnen de onderneming waarvan de exacte impact moeilijk in te schatten is moeten conservatief opgenomen worden in de financiële overzichten.

UKPrudence
DUVorsorglichkeit
ESPrudencia
FRPrudence
ITPrudenza

Vermogen aangetrokken van niet eigenaren door middel van obligaties, leningen en crediteuren.

UKLiabilities / Debt capital
DUFremdkapital
ESPasivo / Deuda
FRPassif / Capital de la dette
ITPassività / capitale di debito

Vlottende activa – kort vreemd vermogen. Wordt in de praktijk ook wel vereenvoudigd tot voorraden + WIP + debiteuren – crediteuren. Met hoeveel kapitaal werkt de onderneming?

UKWorking capital
DUArbeitskapital
ESCirculante
FRBesoin en Fonds de roulement
ITCapitale operativo

Hoeveel hou ik over als ik alle kosten van de omzet heb afgehaald voordat ik rente en belastingen ga betalen? Operationele Winst / Omzet.

UKProfit % = Return on Sales ROS
DUUmsatzrendite
ESBeneficio% = Retorno sobre las ventas
FRProfit% = Rendement sur ventes
ITProfitto% = Rendimento sulle vendite

EPS in verhouding tot het dividend geeft aan of de onderneming aan het sparen of interen is. Netto winst / aantal normale aandelen.

UKEarnings per share (EPS)
DUErgebnis pro Aktie
ESGanancias por acción
FRGains par action
ITUtile per azione

Binnen Financieel Management zijn we niet heel erg consequent in het toepassen van namen. We zijn echter wel heel erg consequent in de methodiek. Met andere woorden een subtotaal in de Winst en Verliesrekening is altijd de som van de omzet minus bovenstaande kosten. Meestal wordt met Contributie marge bedoelt: Operationele Winst – Rente

UKPre-tax profit
DUErgebnis vor Steuern
ESBeneficio antes de impuestos
FRBénéfice avant impôts
ITProfitto pre-tasse

Hoe profitabel is mijn onderneming?

UKProfitability ratio’s
DURentabilitätskennzahlen
ESRatio de rentabilidad
FRRatio de rentabilité
ITCoefficienti di redditività

Afdeling (Winstplaats) waar omzet aan wordt toegewezen en dus ook marge en winst of verlies maakt. In het Nederlands gebruiken we bijna altijd het Engelse Profit center.

UKProfit center
DUGewinnstelle
ESCentro de beneficio
FRCentre de profit
ITCentro di profitto

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat jij de beste ervaring krijgt op onze website.

Past een finance programma vandaag nog niet?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief, dan houden we contact. 

Wij houden ook niet van spam, dus geen zorgen!