Zoek je snel en begrijpelijk de uitleg van een top-100 Financieel Management Term?
Lees de uitleg hier op de site. 

Gehele lijst downloaden? Altijd handig…

Wil je begrijpen hoe de termen onderling met elkaar verbonden zijn? Bekijk dan de gratis sneak preview van de e-learing.

Top-100 Financieel Management Termen Alfabetisch gerangschikt
Gehele lijst downloaden? Altijd handig…

Absorption Costing 
Winst en Verliesrekening
Methodiek waarbij een deel van de indirecte kosten worden toegewezen aan de directe kosten en dus onderdeel worden van de kostprijs van een product.

Accounting grondslagen
Financieel Management
De uitgangspunten op basis waarvan financiële overzichten gemaakt worden.

Activa: Wat heb ik?
Balans
Op de linkerkant van de balans staan alle items waarmee de onderneming werkt. Hierbij kun je denken aan grond, gebouwen, patenten, voorraad of geld op de bank.

Activiteiten ratio’s 
Operationele verbeteringen
Hoe goed bestuur ik mijn bedrijf?

Activity Based Costing (ABC)
Winst en Verliesrekening
Methodiek van kostentoewijzing waarbij de onderliggende activiteit als basis voor de toewijzing dient. Meest gebruikt, M2 voor huisvesting, FTE voor afdeling personeelszaken.

Afschrijven van activa
Winst en Verliesrekening
Omgekeerde van Kapitaliseren. Het van de balans nemen van waarde en het “verbruiken” in de Verlies en Winstrekening.

Balans
Balans
Moment opname van de bezittingen, de schulden en het eigendom van de onderneming.

Belastingen
Winst en Verliesrekening
Betaling aan de staat

Betrouwbaarheid
Financieel Management
Alle gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden binnen de onderneming moeten onbevooroordeeld, neutraal en verifieerbaar opgenomen worden in de financiële overzichten.

Break even point
Winst en Verliesrekening
Aantal producten waarbij de kosten gelijk zijn aan de omzet.

Budget
Financieel Management
Bij budgetteren worden Winst- en Verlies rekening, Balans en Kasstroom overzicht gemaakt voor een toekomstige periode. Belangrijk bij een budget is om alle vier de factoren van het budget goed vast te leggen. Dit zijn de Tijdsperiode waarover we spreken, meestal is dit één jaar, de Specificaties van en de Kwaliteit van de te leveren producten of activiteiten, en de Kosten die gemaakt mogen worden om binnen de tijd, specificaties en kwaliteit te leveren.

Categoriale Winst en Verlies rekening
Winst en Verliesrekening
W&V waarbij het type kosten de basis vormen voor de toewijzing (personeelskosten, materiaalkosten).

Consistent
Financieel Management
Alle gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden binnen de onderneming moeten volgens een gelijke en consistente manier van werken opgenomen worden in de financiële overzichten.

Consolideren
Financieel Management
Optellen van verschillende bedrijven tot één geheel waarbij de onderlinge verbanden worden weggestreept. Pas nadat producten buiten de groep verkocht worden komen ze als omzet op de gerealiseerde financiële overzichten te staan. Zolang de producten binnen de groep “verhuizen” wordt het een verschuiving zonder resultaat.

Contante waarde CW
Investeringsmaatstaf
Huidige waarde van de toekomstige kasstromen. De berekening is als volgt: + kasstroom jaar 1 / WACC + kasstroom jaar 2 / WACC2 + …….

Continuïteit
Financieel Management
Alle gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden binnen de onderneming moeten opgenomen worden in de financiële overzichten in de veronderstelling dat de onderneming blijft bestaan. Denk bijvoorbeeld aan een onderneming die een fabriek bouwt die € 40 mio gekost heeft en 40 jaar kan functioneren. Indien de onderneming failliet gaat is de waarde nog € 3 mio voor de grond en het gebouw. In de financiële overzichten gaan we er altijd vanuit dat de onderneming ook daadwerkelijk 40 jaar van de fabriek gebruik kan maken en veronderstellen we niet dat de € 37 mio verloren zijn gegaan.

Contributie Marge
Winst en Verliesrekening
Binnen Financieel Management zijn we niet heel erg consequent in het toepassen van namen. We zijn echter wel heel erg consequent in de methodiek. Met andere woorden een subtotaal in de Winst en Verliesrekening is altijd de som van de omzet minus bovenstaande kosten. Meestal wordt met Contributie marge bedoelt: Omzet – Directe kosten

Crediteuren
Balans
Openstaande verplichtingen naar je leveranciers.

Current Ratio
Cijfers beoordelen
Hoeveel moet ik betalen binnen 1 jaar en hoeveel heb ik plus wat komt er dit jaar nog binnen. Vlottende activa / kort lopende schulden.

Debiteuren
Balans
Openstaande vorderingen op je klanten.

Debt ratio
Cijfers beoordelen
Hoeveel schuld zit er al in de onderneming? Hoe zwaar is de onderneming beladen met leningen?Vreemd vermogen / Totaal vermogen.

Debt to Equity ratio
Cijfers beoordelen
Hoeveel schuld zit er al in de onderneming? Vreemd vermogen / Eigen vermogen. Er is geen perfecte VV/EV verhouding dit is een luxe keuze.

Directe kosten
Winst en Verliesrekening
Ook vaak productiekosten genoemd. Kosten die direct toegewezen kunnen worden aan de activiteiten / omzetten. Bij een fietswinkel heb ik omzet als ik de fiets lever aan de klant. De kosten van de fiets zelf zijn directe kosten omdat ik deze direct kan toewijzen aan de omzet. Het verbruik van elektriciteit in de winkel is niet direct te relateren aan de omzet dus deze noem ik de indirecte kosten.

Directe methode
Kasstroomoverzicht
Alle kasstromen worden weergegeven op basis van de in- en uitstroom.

Dividend
Financieel Management
Uitbetaling van gerealiseerde winsten aan de houders van aandelen

Dynamische Liquiditeit
Cijfers beoordelen
Berekening van de mate waarin ik aan mijn verplichtingen kan voldoen over een langere periode. Uitgewerkt in de vorm van een liquiditeiten prognose.

EBIT
Winst en Verliesrekening
Earnings Before Interest and Tax = Operationele Winst.
Meestal wordt met Operationele Winst bedoelt: Omzet – Operationele Kosten. Dit is het resultaat uit “normale” bedrijfsuitoefening. Met andere woorden het resultaat van de verrichte activiteiten voordat we rekening houden met de kapitaal structuur van de onderneming (en hoeveel rente betaald moet worden) en de invloed van de overheid (in de vorm van belastingen). Deze twee, de kapitaalstructuur en de overheid zijn namelijk niet beïnvloed door de activiteiten (lees de omzet). Wil je beoordelen hoe goed een onderneming heeft gepresteerd is dit normaal gesproken de beste maatstaf om te vergelijken over de jaren of ten opzichte van het budget.

EBITDA
Winst en Verliesrekening
EBITDA is een speciale financiële tussen telling.
Let op: Verwissel EBITDA niet met EBIT. EBIT of Operationele Winst is de meest toegepaste prestatie maatstaf om te bepalen of de prestaties van de onderneming “goed” of “slecht” zijn. Het geeft weer of de normale activiteiten iets opgeleverd hebben voor de kapitaalverschaffers. Om vanuit de EBIT te komen tot de EBITDA tellen we bij de winst de afschrijvingen op. EBITDA oftewel resultaat voor aftrek van de rente, belastingen en afschrijvingen. Afschrijvingen verlagen wel de winst (omdat het gebruik van bezittingen weergeeft) maar geen betalingen (omdat je de bezittingen lang geleden hebt aangeschaft en betaald. Denk aan een gebouw.) Waarom kijken we naar EBITDA? Omdat het een tussenstap is vanuit Normale Winst naar geldinstroom. Mag je EBITDA ook gebruiken als prestatie maatstaf? Ja maar uitsluitend als je het besef hebt dat de EBITDA niet vrij ter beschikking staat voor de betaling aan de verschaffers van kapitaal (dividend, rente) en de belastingen maar dat daar ook nog alle investeringen in gebouwen en productiemiddelen mee gedaan moeten worden.

Eigen vermogen
Balans
Bestaat uit ingebracht aandelen kapitaal van de eigenaren, gerealiseerde winsten uit het verleden en reserves opgebouwd.

Financieringskasstroom
Kasstroomoverzicht
Kasstroom uit aantrekken of aflossen van leningen, uitgeven of inkopen van aandelen.

Full Time Equivalent (FTE)
Financieel Management
Aantal uren bij 100% dienstverband. Aantal vol tijdige personeelsleden. Dit kan dus verschillen per onderneming afhankelijk van de cao.

Functionele Winst en Verliesrekening
Winst en Verliesrekening
W&V waarbij de functie, producten of activiteiten de basis vormen voor de toewijzing. Wat genereert de omzet en welke kosten horen er bij (Productie afdeling, IT afdeling, Verkoopafdeling)?

Gemiddelde Vermogenskostenvoet
Investeringsmaatstaf
Hoeveel rendement moet ik opbrengen gezien mijn risico profiel op het in mijn bedrijf geïnvesteerde geld? De berekening is als volgt: rendement op eigen vermogen * % eigen vermogen + rendement op vreemd vermogen * (1-belasting %) * % vreemd vermogen

Gevoeligheidsanalyse
Investeringsmaatstaf
Investeringsanalyse (NCW, IRR, etc) waarbij de uitgangspunten conservatief (Worst case) of progressief (Best case) worden uitgewerkt.

Gewone aandelen
Balans
Eigendom van de onderneming is verdeeld volgens de aandelen. Gewone aandelen dragen het meeste risico (in verhouding tot vreemd vermogen en preferente aandelen) en verlangen derhalve het hoogste rendement.

Goodwill
Balans
Het verschil tussen de marktwaarde van een gekochte onderneming en de boekwaarde van de activa (Grond, Gebouwen, Machines, Patenten, Voorraden en Geld). Waarom ontstaat Goodwill? Vaak worden ondernemingen gekocht vanwege de merknaam, de klantenkring of de kennis die ze hebben om een product te ontwikkelen. Deze waarden staan traditioneel niet op de Balans van de onderneming als een bezitting en verklaren het verschil tussen de prijs betaald en de Balans waarde

Immateriële Activa
Balans
Niet tastbare activa die je gebruikt om de activiteiten te verrichten zoals patenten, rechten of goodwill.

Indirecte kosten
Winst en Verliesrekening
Kosten die niet direct toegewezen kunnen worden aan de hoeveelheid activiteiten. Met name Directie, Financiële afdeling, R&D, Verkoop, IT etc. In het voorbeeld van de Fietsenwinkel is het bijvoorbeeld de elektriciteit die in de winkel verbruikt wordt.

Indirecte methode
Kasstroomoverzicht
De Kasstroom wordt berekend vanuit de Winst en Verlies rekening. Gestart wordt met de winst uit de W&V en vervolgens worden correcties gemaakt voor posten die geen kasstroom tot gevolg hebben, bijvoorbeeld afschrijvingen en wordt gecorrigeerd voor verschillen in de Balans zoals meer of minder voorraden, debiteuren of crediteuren.

Interne rente voet
Investeringsmaatstaf
Bij welke rente is investering gelijk aan de huidige waarde van de inkomsten van de investering? De berekening is als volgt: Investering = kasstroom jaar 1 / IRR + kasstroom jaar 2 / IRR2 + …….

Investeringskasstroom
Kasstroomoverzicht
Kasstroom uit (des-)investeringen van balans items zoals productie middelen, grond, gebouwen.

Investeringsmaatstaven
Investeringsmaatstaf
Zal ik mijn geld hierin investeren?

Jaarrekening
Financieel Management
De jaarrekening is het financiële deel uit het jaarverslag en bestaat uit DE drie financieel management overzichten, namelijk de Winst en Verlies rekening, de Balans en het Kasstroomoverzicht.

Jaarverslag
Financieel Management
Het jaarverslag kent zijn oorsprong in het ontstaan van aandelen. Op het moment dat de eigenaren niet meer actief betrokken zijn bij de dagelijkse leiding van de onderneming is het van groot belang ze juist en tijdig te informeren omtrent de financiële status van de onderneming. Het jaarverslag bestaat uit de Jaarrekening (= het financiële gedeelte), het commentaar van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen, de Accountantsverklaring en overige informatie.

Juistheid van de kosten
Financieel Management
Het is van groot belang om zeker te stellen dat alle uitgaande waarde stromen juist zijn. Doel is om zo min mogelijk kosten te hebben en dat alle kosten die opgenomen zijn ook daadwerkelijk ten laste van mijn onderneming komen.

Kapitaliseren van kosten
Winst en Verliesrekening
Indien kosten gemaakt door de onderneming niet in één jaar worden “verbruikt” kunnen deze kosten op de balans worden geparkeerd en de komende jaren, “naar gebruik” in de Verlies- en Winstrekening worden opgenomen. Onderhoud aan gebouwen, IT-systeem ontwikkeling, R&D. Door te kapitaliseren wordt de winst NU hoger maar de winst toekomstig lager.

Kasstroom schema
Kasstroomoverzicht
Periode overzicht waarin de inkomende en uitgaande geldstroom worden weergegeven.

Kort vreemd vermogen
Balans
Vreemd vermogen dat binnen 1 jaar afgelost / betaald moet worden.

Kosten
Winst en Verliesrekening
Geldwaarde van de benodigdheden / verbruiken om de omzetten te realiseren. Let op: Kosten heeft niets te maken met geld instroom of uitstroom, het betreft dus géén ontvangst nog betaling.

Kostendrager
Winst en Verliesrekening
Groepen of activiteiten waaraan kosten worden toegewezen, veelal de afdelingen.

Kostenplaats
Winst en Verliesrekening
Afdeling (kostenplaats) waar geen omzet aan wordt toegewezen en dus ook geen winst of verlies kan maken

Kostensoort
Winst en Verliesrekening
Het type kosten zoals personeelskosten, Reiskosten, IT-kosten etc.

Liquiditeit ratio’s
Cijfers beoordelen
Hoe goed ben ik in staat mijn kortlopende schulden te betalen?

Marge %
Winst en Verliesrekening
Hoeveel hou ik over als ik de kosten van het product dat ik verkocht heb eraf haal. Of met andere woorden hoeveel heb ik om mijn vaste kosten die niet verbonden zijn aan de omzet kan betalen. Marge / Omzet.

Netto Contante waarde NCW
Investeringsmaatstaf
Wat is de huidige waarde van alle kasstromen van de investering? Geeft een absolute waarde aan een investering. Veronderstelling is wel dat het risico profiel (basis van WACC) bekend is. De berekening is als volgt: – investering + kasstroom jaar 1 / WACC + kasstroom jaar 2 / WACC2 + …

Netto Winst
Winst en Verliesrekening
Binnen Financieel Management zijn we niet heel erg consequent in het toepassen van namen. We zijn echter wel heel erg consequent in de methodiek. Met andere woorden een subtotaal in de Winst en Verliesrekening is altijd de som van de omzet minus bovenstaande kosten. Meestal wordt met Netto Winst bedoelt: Operationele Winst – Rente – Belastingen; Beschikbaar voor de eigenaren van de onderneming.

Nominaal aandelen kapitaal
Balans
Totale boekhoudkundige waarde van de uitgegeven aandelen (zoals vermeld op aandeel) en weergegeven op de balans

Omloopsnelheid Crediteuren
Operationele verbeteringen
Na hoeveel dagen betaal ik mijn leveranciers?
Crediteuren / COGS * 365
of ook wel
Crediteuren / inkoopvolume * 365

Omloopsnelheid Debiteuren
Operationele verbeteringen
Na hoeveel dagen betalen mijn klanten mij?
Debiteuren / Omzet * 365.

Omloopsnelheid kapitaal
Operationele verbeteringen
Hoeveel kapitaal (of investeringen) heb ik nodig in de onderneming om deze te laten draaien. Let op iedereen die geld in de onderneming stopt wil er ook iets voor terug (dividend of rente). Doel is daarom om zo min mogelijk gebouwen, grond, voorraad enzovoorts te hebben.
Totaal activa / Omzet * 365.

Omloopsnelheid voorraad
Operationele verbeteringen
Hoe snel per jaar komt de voorraad binnen en heb ik deze verkocht. Of met andere woorden hoeveel dagen ligt de voorraad in het magazijn voordat deze naar de klant wordt geleverd.
Voorraad / Omzet * 365.

Omzet
Winst en Verliesrekening
Geldwaarde van de verrichte activiteiten uit de beschreven periode. Omzet betreft de waarde van de producten die door de klant ontvangen zijn plus de waarde van de diensten verricht. Let op: Omzet heeft niets te maken met geld instroom of uitstroom, het betreft dus géén betaling.

Operationele kasstroom
Kasstroomoverzicht
Kasstroom uit de normale / dagelijkse activiteiten van de onderneming. Deze vormt de bron om te kunnen investeren, rente te betalen en de eigenaren van dividend te voorzien. Daarom moet deze gemiddeld positief zijn.

Operationele Winst
Winst en Verliesrekening
Binnen Financieel Management zijn we niet heel erg consequent in het toepassen van namen. We zijn echter wel heel erg consequent in de methodiek. Met andere woorden een subtotaal in de Winst en Verliesrekening is altijd de som van de omzet minus bovenstaande kosten.
Meestal wordt met Operationele Winst bedoelt: Omzet – Kosten of Contributie marge – Indirecte kosten.

Passiva: Van wie is het?
Balans
Op de rechter kant van de balans staat vermeld hoe de onderneming de activa heeft verkregen uit eigen- en vreemd vermogen.

Periode toerekening
Winst en Verliesrekening
Indien de spullen verbruikt zijn maar de rekening nog niet ontvangen moeten de kosten toch verantwoord worden in de Winst en Verlies rekening. Hiertoe wordt een handmatige correctie gemaakt die we een accrual boeking noemen.

Preferente aandelen
Balans
Preferente aandeelhouders krijgen een vast rendement (na rente betaling) en hebben in sommige gevallen uitzonderlijk stemrecht / invloed. Het risico van een preferent aandeel is dus lager als dat van een gewoon aandeel. Gemiddeld zal er dus ook een lager rendement op gehaald worden.

Price Earnings ratio
Cijfers beoordelen
Hoe vaak de winst voor het aandeel wordt betaald. Deze maatstaf geeft een indicatie van het groeipotentieel van de betreffende onderneming. Marktprijs per aandeel / EPS.

Quick Ratio
Cijfers beoordelen
Hoeveel moet ik betalen binnen 1 jaar en hoeveel heb ik (minus de voorraden omdat ik deze nog niet zo snel in geld heb verwerkt) plus wat komt er dit jaar nog binnen. Vlottende activa – voorraden / kort lopende schulden.

Rechtmatigheid van de uitgaven
Financieel Management
Het is van groot belang vast te stellen op de uitgaven die ik doe ook passen binnen de doelstellingen die ik heb. Passen de uitgaven binnen mijn plannen?

Reëel aandelen kapitaal
Balans
Marktwaarde van de aandelen.
Let op: Dit staat niet in de balans vermeld.

Relevantie en Materialiteit
Financieel Management
Alle gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden binnen de onderneming en die tot relevante en materieel andere beslissingen zouden voeren moeten opgenomen worden in de financiële overzichten.

Rente
Winst en Verliesrekening
Betaling op vreemd vermogen.

Reserves
Balans
Uit het verleden niet uitgekeerde winsten. Let op: Reserves zijn een boekhoudkundig begrip en niet iets dat je kunt vastpakken of als een bedrag op de bankrekening staat. De oorspronkelijk gerelateerde kasstroom daarvan staat meestal niet meer op de bankrekening maar is gebruikt om te groeien.

Return on Assets ROA
Operationele verbeteringen
Hoeveel Rendement haal ik in verhouding tot het kapitaal dat in de onderneming is geïnvesteerd. De taart / Aantal mensen; Operationele winst / Totale activa.

Return on Capital Employed ROCE
Operationele verbeteringen
Hoeveel Rendement na belasting haal ik in verhouding tot het kapitaal minus het leveranciers krediet dat in de onderneming is geïnvesteerd? De taart – grote broer / Taart eters; Operationele winst – belastingen / Totale activa – niet rente dragende leningen.

Return on Equity ROE
Operationele verbeteringen
Hoeveel Rendement haal ik in verhouding tot het eigen vermogen dat in de onderneming is geïnvesteerd. Operationele winst / Eigen vermogen.

Return on Invested Capital ROIC
Operationele verbeteringen
Hoeveel Rendement na belasting haal ik in verhouding tot het kapitaal, minus het leveranciers krediet, plus het kapitaal dat nodig is voor de toekomst dat in de onderneming is geïnvesteerd? De taart – grote broer / Taart eters + Bakker; Operationele winst – belastingen / Totale activa – niet rente dragende leningen + Capitalized R&D + Historc goodwill.

Return on Net Assets RONA
Operationele verbeteringen
Hoeveel Rendement haal ik in verhouding tot het kapitaal minus het leveranciers krediet dat in de onderneming is geïnvesteerd? De taart / Taart eters; Operationele winst / Totale activa – niet rente dragende leningen.

Solvabiliteit ratio’s
Cijfers beoordelen
Hoe goed ben ik in staat mijn lange termijn leningen en investeringen te betalen?

Staat van Herkomst en Besteding van Middelen
Kasstroomoverzicht
Is andere naam voor Kasstroomschema

Statische Liquiditeit
Cijfers beoordelen
Berekening van de mate waarin ik aan mijn verplichtingen kan voldoen op enig moment. Berekend door middel van de Quick en Current Ratio.

Target
Financieel management
Taakstelling in de vorm van Winst en Verlies rekening, Balans en Kasstroom overzicht met verbeteringsdoelstelling. Let op: als het budget ook toegepast wordt als Target zal een manager altijd de intentie hebben bij het budget in zijn voordeel te schatten en zal er dus een structurele afwijking ten opzichte van de realiteit ontstaan.

Terug verdien tijd
Investeringsmaatstaf
Aantal jaren en maanden dat het duurt totdat de oorspronkelijke investering terug verdiend is. Hierbij wordt geen rekening gehouden met het verlies van waarde in de tijd. Belangrijke maatstaf omdat deze het volgende beslissingsmoment weer geeft.

Tijdigheid
Financieel Management
Alle gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden binnen de onderneming binnen het beschreven tijdvak moeten opgenomen worden in de financiële overzichten.

Times Interest Earned
Cijfers beoordelen
Hoe zeker is het voor vreemd vermogen verschaffers dat ze het geld krijgen? Hoe vaak kan ik met de winst de rente betalen? EBIT / Rente kosten

Toelichting op de jaarrekening
Financieel Management
Bij bestudering van DE drie financiële overzichten valt op dat er veel verwijzingen zijn naar details. Dit zijn beschrijving van de keuzes die door de onderneming zijn gemaakt bij het opstellen van de jaarrekening. Vooral belangrijk bij het vergelijken van ondernemingen.

Variabele kosten
Winst en Verliesrekening
Kosten die meebewegen met de geproduceerde hoeveelheid. Let op: Kosten zijn zaken die je gebruikt of verbruikt, niet zaken die je betaald.

Variantie
Financieel Management
Verschil tussen budget en of target en daadwerkelijk gerealiseerde prestatie.

Vaste Activa ook wel Materiële activa
Balans
Tastbare activa die je gebruikt om de activiteit te verrichten zoals gebouwen, machines.

Vaste kosten
Winst en Verliesrekening
Kosten die niet (of slechts bij heel grote stappen) variëren met de geproduceerde hoeveelheid. Let op: Kosten zijn zaken die je gebruikt of verbruikt, niet zaken die je betaald.

Vergelijkbaarheid
Financieel Management
Alle gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden binnen de onderneming moeten via gelijke methoden tussen perioden en bedrijfsonderdelen opgenomen worden in de financiële overzichten.

Vlottende Activa
Balans
Activa die je verbruikt om de activiteiten te verrichten zoals voorraden, geld, debiteuren.

Volledigheid van de omzet
Financieel Management
Het is van groot belang om zeker te stellen dat alle inkomende waarde stromen opgenomen zijn. Doel is om zo veel mogelijk omzet te hebben en dat alle activiteiten worden verantwoord.

Voorzichtigheid
Financieel Management
Alle gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden binnen de onderneming waarvan de exacte impact moeilijk in te schatten is moeten conservatief opgenomen worden in de financiële overzichten.

Vreemd vermogen
Balans
Vermogen aangetrokken van niet eigenaren door middel van obligaties, leningen en crediteuren.

Werkkapitaal
Balans
Vlottende activa – kort vreemd vermogen. Wordt in de praktijk ook wel vereenvoudigd tot voorraden + WIP + debiteuren – crediteuren. Met hoeveel kapitaal werkt de onderneming?

Winst %
Winst en Verliesrekening
Hoeveel hou ik over als ik alle kosten van de omzet heb afgehaald voordat ik rente en belastingen ga betalen? Operationele Winst / Omzet.

Winst en Verliesrekening = Resultatenrekening = Kosten / Baten overzicht
Winst en Verliesrekening
Periode overzicht waarin de geldwaarde van de activiteiten en de daardoor veroorzaakte kosten worden weergegeven. Of met andere woorden het overzicht van de geleverde producten en diensten van de periode minus wat is verbruikt om de gerealiseerde activiteiten te leveren.

Winst per aandeel
Cijfers beoordelen
EPS in verhouding tot het dividend geeft aan of de onderneming aan het sparen of interen is. Netto winst / aantal normale aandelen.

Winst voor belasting
Winst en Verliesrekening
Binnen Financieel Management zijn we niet heel erg consequent in het toepassen van namen. We zijn echter wel heel erg consequent in de methodiek. Met andere woorden een subtotaal in de Winst en Verliesrekening is altijd de som van de omzet minus bovenstaande kosten. Meestal wordt met Contributie marge bedoelt: Operationele Winst – Rente

Winstgevendheid ratio’s
Cijfers beoordelen
Hoe profitabel is mijn onderneming?

Winstplaats
Winst en Verliesrekening
Afdeling (Winstplaats) waar omzet aan wordt toegewezen en dus ook marge en winst of verlies maakt

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat jij de beste ervaring krijgt op onze website.

Past een finance programma vandaag nog niet?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief, dan houden we contact. 

Wij houden ook niet van spam, dus geen zorgen!