Algemene Voorwaarden Finance for Non-Financials

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder

 1. F4NF: Finance for Non-Financials, gevestigd Molendijk 43A, 5941 EE Velden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Venlo onder nummer 58023259.
 2. Cliënt: Natuurlijk persoon of rechtspersoon die een overeenkomst is aangegaan of wenst aan te gaan met F4NF.
 3. E-Learning: Module waarbij een cliënt, zonder tussenkomst van derden, toegang kan verkrijgen tot een specifiek deel van de website van F4NF, en waarvan de inhoud wordt bepaald door F4NF.
 4. Open Inschrijving: Module waarvoor een cliënt, zonder tussenkomst van derden, zich vrij kan inschrijven georganiseerd door of onder auspiciën van F4NF, en waarvan de inhoud wordt bepaald door F4NF.
 5. In Company: Training waarbij F4NF in overleg met cliënt de inhoud van de werkzaamheden vaststelt.
 6. Coaching: Individuele begeleiding waarbij F4NF in overleg met cliënt de inhoud van de werkzaamheden vaststelt.
 7. Verschuiving: De eenmalige mogelijkheid van cliënt om de module op een ander tijdstip te volgen dan waarvoor is ingeschreven.
 8. Bemiddelaar: Natuurlijk persoon of rechtspersoon die een overeenkomst tot stand heeft gebracht tussen cliënt en F4NF.


Artikel 2: Voorwaarden van toepassing

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten met F4NF, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
 2. De toepasselijkheid van enig door cliënt gebruikte voorwaarden of bedingen wordt door F4NF uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Bij aanvraag van offerte, inschrijving bij open inschrijving of aangaan van overeenkomst worden de algemene voorwaarden van F4NF onherroepelijk geaccepteerd door cliënt en verklaart deze op de hoogte te zijn van de inhoud en de strekking.


Artikel 3: Omvang verplichtingen

 1. Overeenkomsten met F4NF leiden voor F4NF tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting.
 2. Indien F4NF voor de uitvoering van de werkzaamheden afhankelijk is van informatie of medewerking van cliënt, is F4NF ontslagen uit haar verplichtingen indien cliënt niet tijdig de informatie verstrekt dan wel haar medewerking verleent.


Artikel 4: Offerte

 1. Offertes zijn voor F4NF niet bindend en dienen uitsluitend tot het plaatsen van een aanbod.
 2. Een overeenkomst komt tot stand bij schriftelijke bevestiging door F4NF, dan wel op het moment dat F4NF aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van het betreffende aanbod.


Artikel 5: Overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen F4NF en Cliënt komt eerst tot stand nadat dit schriftelijk of elektronisch door F4NF is bevestigd.
 2. Indien cliënt na het sluiten van de overeenkomst een wijziging verlangt, niet zijnde een (gedeeltelijke) annulering zal dit door F4NF naar redelijkheid worden aanvaard. Wijzigingen komen uitsluitend schriftelijk tot stand waarop artikel 3 van toepassing is.
 3. Bij Open Inschrijving verklaart cliënt op de hoogte te zijn van de vereiste voorkennis en te voldoen aan de eisen. Indien cliënt de gebruikelijke gang van zaken ernstig belemmert kan F4NF de cliënt uitsluiten van verdere deelname. De betalingsverplichtingen van cliënt blijven in een dergelijk geval onverminderd van kracht.
 4. Bij Open Inschrijvingen is vervanging door een ander natuurlijk persoon altijd mogelijk mits F4NF hiervan voorafgaand schriftelijk of elektronisch op de hoogte wordt gesteld.


Artikel 6
: Reclames

 1. Eventuele klachten in verband met de werkzaamheden van F4NF moeten binnen 8 werkdagen na uitvoering schriftelijk per aangetekende brief bij F4NF worden ingediend.
 2. Eventuele klachten schorten de verplichting van de cliënt tot betaling niet op.
 3. Indien F4NF van oordeel is dat een klacht gegrond is zal F4NF slechts verplicht zijn een, in onderling overleg te bepalen korting te verlenen, hetzij tot vervangende levering over te gaan.


Artikel 7: Aansprakelijkheid

 1. De ontwikkeling, organisatie en uitvoering van de trainingen en het advies worden met de grootst mogelijke zorg door F4NF verricht. F4NF kan niet instaan voor onjuistheden of onvolledigheden in het materiaal of het advies en kan uit dien gronde geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.
 2. Deelname aan trainingen en advies is voor eigen risico van de cliënt en F4NF kan derhalve geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden, voor tijdens de trainingen en het advies ontstaan verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van de cliënt, alsmede voor tijdens het programma opgelopen persoonlijk letsel van de cliënt.
 3. Het handelen door cliënt naar aanleiding van de cursussen, advies en verstrekte materialen geschiedt geheel voor risico van de cliënt. F4NF is jegens de cliënt, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, direct of indirect, welke voor de cliënt voortvloeit uit het handelen naar aanleiding van de cursussen, advies of verstrekte materialen.
 4. Mocht, met inachtneming van hetgeen in het voorgaande lid van dit artikel bepaald, blijken dat de ontstane schade en of enig nadeel voor rekening van F4NF dienen/dient te komen, dan zal de totale aansprakelijkheid van F4NF in geen geval hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de, bij de totstandkoming van de overeenkomst, overeengekomen prijs.
 5. De bewijslast met betrekking tot schade door F4NF berust op de cliënt, welke door deze wordt aanvaard.


Artikel 8: Geschillen

 1. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen, offertes en overeenkomsten is bij uitsluiting Nederlands Recht van toepassing.
 2. De bevoegde rechter te Roermond is met uitsluiting van iedere andere rechter bevoegd kennis te nemen van alle geschillen gerezen naar aanleiding van aanbiedingen, offertes en overeenkomsten op welke deze voorwaarden van toepassing zijn.


Artikel 9: Verschuiving van Uitvoerdatum

 1. Verschuiving van uitvoerdatum bij Open Inschrijving is eenmalig mogelijk indien binnen 13 maanden de zelfde module wordt aangeboden, onder voorbehoud dat de training nog niet is volgeboekt. F4NF bevestigd schriftelijk of verschuiving mogelijk is.
 2. Verschuiving van uitvoerdatum bij In Company trainingen worden in onderling overleg vastgesteld, doch uiterlijk 6 maanden na oorspronkelijke uitvoerdatum.
 3. Na verschuiving is annulering door cliënt niet mogelijk.


Artikel 10: Annulering van Overeenkomst

 1. Annulering dient uitsluitend schriftelijk te geschieden.
 2. Geheel of gedeeltelijke annulering van een In Company overeenkomst waarbij een vaste prijs is overeengekomen is mogelijk waarbij in geval van annulering tot 6 weken voor de uitvoeringsdatum 50% van het in de overeenkomst vastgestelde bedrag in rekening wordt gesteld. Bij annulering binnen 6 weken van de uitvoeringsdatum wordt 100% van de overeengekomen prijs gedeclareerd. Bij gedeeltelijke annulering worden de kosten naar rato in rekening gesteld.
 3. Geheel of gedeeltelijke annulering van een In Company overeenkomst waarbij een variabele prijs is overeengekomen is mogelijk waarbij in geval van annulering tot 6 weken voor de uitvoeringsdatum de gemaakte kosten en reeds aangegane verplichtingen in rekening worden gebracht. Van de niet geleverde uren wordt 50% in rekening gesteld. Bij annulering binnen 6 weken van de uitvoeringsdatum wordt 100% van de overeengekomen prijs gedeclareerd. Bij gedeeltelijke annulering worden de kosten naar rato in rekening gesteld.
 4. Niet-deelnemen aan een activiteit op de ingeschreven datum wordt als een annulering beschouwd ook als op een later tijdstip aan de zelfde activiteit wordt deelgenomen.
 5. Annulering van een Open Inschrijving tot 3 maanden voor aanvang van de Training is mogelijk waarbij door F4NF € 195 in rekening worden gebracht. Bij annulering tot 6 weken wordt 50% van de kosten in rekening gebracht. Bij annulering na 6 weken wordt 100% van de kosten in rekening gebracht. Bij gedeeltelijke annulering worden de kosten naar rato in rekening gesteld.
 6. Annulering is niet mogelijk op basis van het achteraf niet akkoord gaan van cliënt met overeengekomen prijs of betalingswijze.
 7. Cliënt kan altijd binnen 7 dagen na inschrijving kosteloos annuleren.


Artikel 11: Ontbinding overeenkomst

 1. In geval het aantal deelnemers voor Open Inschrijvingen onder het door F4NF gestelde minimum ligt, is F4NF gerechtigd het programma af te gelasten en de overeenkomst te ontbinden zover de cliënt niet wenst deel te nemen op een door F4NF aangeboden alternatieve datum. F4NF is niet gehouden tot enige schadevergoeding, hoe dan ook genaamd. F4NF zal in geval van afgelasting de reeds betaalde cursusgelden zo spoedig mogelijk en volledig terug betalen.
 2. Artikel 11.1 is uitsluitend van toepassing indien cliënt de datum van de deelname nog niet heeft verschoven.
 3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever zullen diens (betalings)verplichtingen onmiddellijk opeisbaar zijn en is F4NF gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat F4NF tot enige schadevergoeding is gehouden. Eveneens zullen de (betalings)verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar worden in geval F4NF omstandigheden ter kennis komen die haar goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever niet aan haar (betalings)verplichtingen zal (kunnen) voldoen en is F4NF gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat F4NF tot enige schadevergoeding is gehouden.


Artikel 12: Prijzen

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn alle prijzen van F4NF in Euro exclusief omzetbelasting.
 2. De In Company trainingen kunnen tegen een vaste prijs dan wel vaste prijs per eenheid gefactureerd worden, waarbij in het laatste geval de daadwerkelijk gebruikte eenheden worden gefactureerd.
 3. Indien zich, na totstandkoming van de overeenkomst tussen F4NF en cliënt omstandigheden, ter zake van de kostprijsfactoren, voordoen die een wijziging van de overeenkomst rechtvaardigen, is F4NF gerechtigd de prijs dienovereenkomstig te wijzigen, zonder dat dit kan leiden tot annulering van gegeven opdracht door cliënt. Indexatie kan slechts plaatsvinden nadat zes maanden zijn verstreken sinds het sluiten van de overeenkomst.


Artikel 13: Betaling

 1. Betalingen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum doch in ieder geval voor aanvang van de training/coaching netto en zonder aftrek of korting verricht te worden. Bij niet tijdige betaling is een wettelijke handelsrente verschuldigd vermeerderd met buitengerechtelijke incassokosten tot een beloop van 15% van het niet tijdig betaalde bedrag. Schuldvergelijk is zijdens de cliënt nimmer toegestaan.
 2. Alle kosten gemaakt door F4NF met betrekking tot de invordering van het door de cliënt verschuldigde bedrag zijn voor rekening van de cliënt. Deze kosten zullen minimaal 10% van de factuurwaarde bedragen.
 3. De door Cliënt gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, ongeacht aanwijzingen van cliënt bij betaling.


Artikel 14: Overmacht

 1. F4NF behoudt zich het recht voor om in geval van overmacht trainingen te annuleren, wijzigen, verplaatsen, dan wel te onderbreken totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet langer voordoet.

Artikel 15: Copyright

 1. De auteursrechten en / of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de trainingen of verstrekte materialen blijven eigendom van F4NF.
 2. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het cliënt niet toegestaan, behalve voor persoonlijk gebruik, materiaal te gebruiken, verkopen, reproduceren of op welke andere wijze ter beschikking te stellen aan derden.
 3. F4NF is gehouden om vertrouwelijke kennis die zij verkrijgt van cliënt niet elders aan te wenden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van cliënt.


Artikel 16: Privacy verklaring

 1. Door het sluiten van de overeenkomst stemt cliënt in dat F4NF de persoonlijke gegevens die verstrekt zijn door cliënt opslaat en gebruikt. F4NF zal deze informatie gebruiken om cliënt te informeren over producten en diensten en zal deze voor administratieve doeleinden en verkoop analyses gebruiken. Zie voor meer informatie de Privacy verklaring van F4NF. Indien cliënt geen informatie wenst te ontvangen kan dit kenbaar gemaakt worden via info@f4nf.com.

 

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat jij de beste ervaring krijgt op onze website.

Past een finance programma vandaag nog niet?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief, dan houden we contact. 

Wij houden ook niet van spam, dus geen zorgen!